Charles Baudelaire, Overeenkomst. Parijs, 1 juli 1862.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

OVEREENKOMST
Parijs, 1 juli 1862.

 

    Ondergetekenden zijn overeengekomen het volgende:

    De heer Charles Baudelaire, schrijver, woonplaats te Parijs, rue d’Amsterdam,

    Ingaande vanaf heden,

    Van het afstand doen en afgeven met alle feitelijke en juridische garanties aan de heer Auguste Poulet-Malassis, uitgever, gezetelend in de rue Richelieu 97, van het exclusieve recht van reproductie in weke vorm dan ook van al zijn verschenen en nog te verschijnen literaire werk.

    De verschenen werken zijn:

    Les paradis artificiels, Opium et haschich  en Les Fleurs du mal, gedichten, eerder uitgegeven bij de heren Poulet-Malassis en De Broise.

    Histoires extraordinaires, Nouvelles Histoires extraordinaires  en Aventures d’Arthur Gordon Pym, drie werken van Edgar Poe vertaald door de heer Baudelaire waarvoor hij de heer Poulet-Malassis als plaatsvervanger aanstelt voor de rechten resulterende uit een overeenkomst met de heer Lévy en Cie als uitgever voor deze drie boeken.
Dat wil zeggen dat indien de heer Lévy herdruk van genoemde werken zal voortzetten, de geldelijke sommen bestemd voor de heer Baudelaire in zijn overeenkomst met de heer Lévy als zijnde zijn beloning, voortaan toegekend zullen worden aan de heer Poulet-Malassis, en dat in het tegenovergestelde geval, te weten dat indien de heer Lévy de herdrukken niet zou willen voortzetten, de heer Poulet-Malassis de rechten hiervan mag exploiteren, in de vorm en in de afmetingen die hij wenst, zoals hierboven staat gespecificeerd.

    De nog te verschijnen werken bestaan uit al het literair werk, gepubliceerd en nog te publiceren door de heer Baudelaire, ofwel in boekwerk, ofwel in een welk dagblad of literair tijdschrift dan ook en ongeacht hun aard of soort: recensies, romans, novelles, geschiedenis, filosofie, etc.

    Deze afstanddoening wordt uitgevoerd met de betaling van de somma van vijfduizend frank, die hij voor deze dag voldaan heeft in contanten en waardepapieren tot zijn goedkeuring, aan de heer Baudelaire die dit erkent als zodanig en hem hiervan kwijtscheldt.

    Niettemin is er overeengekomen tevens dat, in het geval de heer Poulet-Malassis binnen een tijdsbestek van vier jaar vanaf heden volledig terugbetaald zou zijn van de somma van vijfduizend frank betaald door hem, dat de heer Baudelaire dan volledig en zonder meer wederom de rechten op zijn afstandgedane eigendommen terugkrijgt, en de huidige verkoop zou dan beschouwd moeten worden als een terugkoop.

    In tweevoud opgemaakt overeengekomen tussen beide partijen, heden,

De eerste juli achttienhonderd tweeënzestig.

 [getekend:]
A. Poulet-Malassis goedgekeurd het hierboven geschrevene.
[getekend:]

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief