Charles Baudelaire, Contract. Parijs, 13 januari 1863.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

CONTRACT
Parijs, 13 januari 1863.

 

De ondergetekenden:

De heer Baudelaire, wonend in Honfleur, rue de Neubourg enerzijds, en de heer Hetzel, uitgever, wonend in de rue Jacob 18 te Parijs anderzijds, zijn overeengekomen dat:

de heer Baudelaire aan de heer Hetzel afstand doet van zijn recht van publicatie met uitsluitingen van ieder ander voor vijf jaar van:

1e Les Poèmes en prose

2e Les Fleurs du mal waarvan hij de auteur is

OP DE VOLGENDE VOORWAARDEN :

De heer Hetzel zal voor de eerste uitgave van deze boeken aan de heer Baudelaire de somma van zeshonderd frank oftewel twaalfhonderd frank voor de twee boeken betalen.

Door dit recht te betalen zal de heer Hetzel tweeduizend exemplaren van elk van de boekwerken kunnen drukken met dubbele vellen in het formaat in-18 oftewel duizend exemplaren in het formaat in octavo à vijf frank.

Eventuele herdrukken, in geval van herdrukken, zullen worden betaald door de heer Hetzel aan de heer Baudelaire tegen dezelfde betalingscondities, dat wil zeggen tegen 10% van de hoogste verkoopprijs van het boek.

De heer Hetzel heeft toestemming van de heer Baudelaire om maar de helft van de oplage van deze aantallen te drukken om te beginnen, dat wil zeggen vijfhonderd in eerste instantie alleen indien hij deze in octavo drukt, en duizend indien hij drukt in-18.

In dat geval zal de heer Hetzel de matrijzen en de drukplaten van deze boeken mogen gebruiken.

Vervolgens is vastgesteld dat bij afloop van de hierboven genoemde afspraken, dat wil zeggen vijf jaar na het in verkoop brengen van deze boeken, de drukplaten vervaardigd door de heer Hetzel vernietigd dienen te worden, behalve wanneer de heer Baudelaire het nodig acht deze te willen terugkopen voor de kostprijs van het materiaal.

Tevens is vastgesteld dat de heer Hetzel de verplichting aangaat het eerste deel van novellen die de heer Baudelaire voornemens is te maken en de volgende boekwerken die hij voorlopig of definitief de titel geeft Mon coeur mis à nu, te publiceren tegen dezelfde prijzen en voorwaarden.

In tweevoud opgemaakt, te Parijs, 13 januari 1863.

Goedgekeurd het schrijven hierboven,
Goedgekeurd dit schrijven,

Charles Baudelaire.                                       J. Hetzel.

 

Ontvangen van de heer Hetzel twaalfhonderd frank in twee waardepapieren, de ene duizend, de ander ter waarde van tweehonderd.

C.B.

  Inhoudsopgave     Volgende brief