Charles Baudelaire, Contract. 24 mei 1861.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

CONTRACT
24 mei 1861.

 

Ondergetekenden zijn overeengekomen de volgende zaken:

Dat de heer Charles Baudelaire, schrijver, wonende te Parijs, rue d’Amsterdam 22, afstand doet en overdracht geeft met alle garanties van feiten en rechten:

aan de heren Auguste Poulet-Malassis en de Broise, uitgevers gezeten in Passage Mirès 97 te Parijs, en in Alençon, dit geaccepteerd door de heer Poulet-Malassis;

Ingaand vanaf deze dag het exclusieve recht van reproductie, in elke gewenste vorm, van zijn literaire werk dat verschenen is of nog zal verschijnen.

De verschenen werken zijn:

Les Paradis Artificiels, Opium et Haschisch, en Les Fleurs du Mal, poëzie, eerder uitgegeven door de heren Poulet-Malassis en de Broise.

En: Histoires Extraordinaires, Nouvelles Histoires extraordinaires en Aventures d’Arthur Gordon Pym, deze drie werken van Edgar Poe vertaald door de heer Baudelaire en waarvoor hij de heren Poulet-Malassis en de Broise substitueert in zijn rechten die resulteren uit een overeenkomst met de heren Lévy en Cie, zijn uitgevers van de drie boeken; te weten dat indien de heer Lévy de herdrukken dezer voortzet, de hieruit voortkomende specifieke bedragen, bestemd voor de heer Baudelaire volgens de overeenkomsten met de heer Lévy als honorarium, voortaan toe zullen komen aan de heren Poulet-Malassis en de Broise; en dat, in het tegengestelde geval, te weten dat indien de heer Lévy niet meer wenst de herdrukken voort te zetten, de heren Poulet-Malassis en de Broise deze rechtmatig zullen kunnen benutten in elke vorm en elk formaat die zij wensen, zoals hierboven aangegeven.

De te verschijnen werken bestaan uit alle gepubliceerde en nog te publiceren literaire werken van de heer Baudelaire, in welke literaire uitgave dan ook, en in welke vorm dan ook, te weten kritieken, roman, nouvelle, geschiedenis, filosofie, etc.

Deze overdracht is gedaan aan de heren Poulet-Malassis en de Broise middels de somma van vijfduizend frank die dezen van tevoren hebben betaald in contanten en waarden met instemming van de heer Baudelaire die het feit erkend heeft en goedgekeurd heeft en er kwijtschelding van aanvaardt.

Niettemin is overeengekomen dat deze heeft plaatsgevonden uitsluitend tot doel hebbend dat de heren Poulet-Malassis en de Broise hun voorschotten ter hoogte van deze zelfde bedragen door hen geschonken aan de heer Baudelaire terugbetaald krijgen en dat dientengevolge zodra de terugbetaling zal zijn voldaan, de heer Baudelaire zijn volste recht terug zal verwerven van zijn eigendommen.

Opdat de gedeeltelijke beloning van elk van de reproducties waarvan het geheel bestemd is tot het terugbetalen van de schuld van de heer Baudelaire niet de gelegenheid kan geven tot welke tegenspraak dan ook tussen de verdragsluitende partijen, zullen de heren Poulet-Malassis en de Broise iedere keer dat zij ofwel op het punt staan een herdruk te zullen gaan uitvoeren van een reeds verschenen boek van de heer Baudelaire, ofwel een in een krant of tijdschrift reeds verschenen literair werk in boekvorm gaan drukken, aan de heer Baudelaire verklaren voor welk bedrag deze reproductie zijn schuld zal gaan dekken; indien dit bedrag lager zou uitvallen dan datgene wat de heer Baudelaire zelf beoogt, kan hij zich wenden tot een andere uitgever en deze verzoeken tot een meerwaarde, echter wanneer hij zou onderhandelen met deze uitgever, kunnen de heren Poulet-Malassis en de Broise rechtmatig interveniëren in de signatuur van de overeenkomst en mogen zij de opbrengst ontvangen waartoe deze overdracht zou leiden. Echter indien bij nader inzien deze heren er toch mee zouden instemmen dat zij dezelfde prijs zouden bieden als de concurrentboekhandelaar, dan geeft de heer Baudelaire hen rechtmatig de voorkeur.

Bij iedere verklaring die de heren Poulet-Malassis aan de heer Baudelaire doen voor hun intentie van het herdrukken van een boek of enig ander literair werk, en betalen met de prijs die zij hiervoor bieden, zal de heer Baudelaire veertien dagen de tijd hebben om dit te accepteren, te weigeren en dientengevolge voorstellen te doen aan een andere uitgever; bij overschrijding van dit tijdsbestek, zonder blijk te hebben gegeven van zijn weigering noch enige motivatie van zijn weigering te hebben gegeven, noch verklaard te hebben een andere uitgever te hebben gevonden die zijn goedkeuring gaf voor een meerwaarde, zal hij voorbijgegaan zijn aan het recht van het bod dat de heren Poulet-Malassis en de Broise gedaan hebben.

In tweevoud opgemaakt, te Parijs, 24 mei 1861.

[Getekend:] Poulet-Malassis en de Broise; Ch. Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief