Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

    Op de teksten en vertalingen van deze website rust auteursrecht.
Alle teksten en vertalingen zijn eigendom van http://www.vertalingenvivienne.com/ en zijn beschermd onder het copyright en auteursrecht en vallen onder het intellectueel eigendom.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbenden.
    Evenmin mag niets uit deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, hierbij inbegrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een (commerciële) onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik dat niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (in digitale vorm of online), of in een Radio- of TV-uitzending.
    Een ieder die gebruik wenst te maken van een tekst of een vertaling dient zich te richten tot www.viviennestringa.com op de contactpagina
Teksten en vertalingen mogen niet gebruikt worden ZONDER TOESTEMMING VAN http://www.vertalingenvivienne.com/